پرینت
بازدید: ١٠٩٠

اطلاعيه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه در سال 1396

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون استخدام كاركنان اداری قوه قضاييه درسال 1396 ميرساند، كه ثبت نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org از روز شنبه مورخ 29 / 07 / 1396 آغاز و در روز شنبه مورخ 06 / 08 / 1396 پايان ميپذيرد. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي واختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبتنام، نسبت به ثبتنام در آزمون فوق اقدام نمايند.

الف - شرايط عمومي استخدام
1 - داشتن تابعيت جمهوری اسلامي ايران.
2 - نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
3 - عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
4 - داشتن توانائي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بيماریهای مسری به تشخيص
پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگستری جمهوری اسلامي ايران
5 - اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرّح درقانون اساسي جمهوری اسلامي ايران.
6 - التزام به قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران
7 - نداشتن منع استخدامي در دستگاههای دولتي به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح.
8 - انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم برای آقايان
9 -داوطلبان استخدام نبايد در زمان ثبت نام از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاههای اجرايي و يا بازخريد
خدمت آنها باشند
- تذکر: مدارك تحصيلي پايين تر و يا بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل در آگهي استخدام
و همچنين مدارك معادل، برای شركت در آزمون و استخدام معتبر نمي باشد.
10 -داشتن حداقل بيست 20  سال تمام و حداكثر سن سي و پنج  35  سال تمام برای مدارك فوق ديپلم و ليسانس
و حداكثر سي و هشت ) 38 ( سال تمام برای مدارك تحصيلي فوق ليسانس و دكتری .
تذكر: ملاك عمل برای محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان و
محاسبه سن آنها زمان برگزاری آزمون  10 / 09 / 1396 ميباشد.

-مواد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف(جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر
آزادگان كه حداقل يك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در
جبهه از شرط حداكثر سن معاف ميباشند.
ب( افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا ميزان 5 سال.
ج( رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه
12 - اشتغال قبولشدگان از بدو استخدام در رشته شغلي پذيرفته شده و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به
مدت ده سال خواهد بوددر اين مدت امكان انتقال و جابجايي وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبولشدگان
اخذ خواهد شد.

ب( امتیازات و سهمیه قانوني:
- ایثارگران سهمیه 25 %: شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان 25 %
و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای يك سال و بالای يك سال اسارت.
- ایثارگران سهمیه 5 درصد: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و
فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد ) 25 درصد( و فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت .
- بر اساس هماهنگيهای بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميههای
استخدامي صرفاً از طريق شركت در آزمون استخدامي رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر هر يك از سهميههای
25 درصد و 5 درصد بر اساس نمره مكتسبه آزمون و با اولويت اصلي و ذخيره جهت معرفي به مصاحبه
استخدامي و با رعايت ساز و كار ذيل صورت ميپذيرد .
الف( مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران مجاز به بهره مندی از سهميه استخدامي 5 درصد ساير ايثارگران
و يا بالعكس، نميباشند به عبارت ديگر هر داوطلب ميتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكي از سهميههای
مشخص شده استفاده نمايد. بديهي است در اين صورت مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، جهت استفاده
از سهميه مختص خود، صرفًا ميبايستي مشاغل مختص و مشخص شده در دفترچه را انتخاب نمايند. داوطلبان
مشمول سهميه 5 درصد ايثارگران حق انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهميه های 25 درصد
ايثارگران را ندارند .
ب( در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، اولويت استخدام آنها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت خواهد پذيرفت .
ج( به تمامي ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 25 درصد ايثارگران توصيه ميشود، برای حصول اطمينان از امكان بهرهمندی خود از سهميه استخدامي مذكور، قبل از ثبتنام با بنيادشهيد و امور ايثارگران محل تشكيل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعيت شغلي و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمايند .
تذکر: چنانچه مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، وفق ضوابط جاری بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ربوطه، در اولويت يا شمول سهميه 25 درصد ايثارگران قرار نگيرند، صرفاً از امتياز حداكثر سن بهرهمند
خواهند گرديد. در صورت انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهميه 25 درصد ايثارگران، انتخاب داوطلب كان لم يكن تلقي خواهد شد و داوطلب حق هيچ گونه اعتراض نخواهد داشت .
د( اولويت پذيرش درمشمولين پنج درصد ) 5 درصد( ايثارگران، با رزمندگانميباشد. )رزمندگان در صورت ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي و داشتن شرايط احراز لازم در حد سهميه تعيين شده از شرط حدنصاب
در آزمون معاف بوده و بر اساس نمرات فضلي مكتسبه انتخاب خواهند شد( و ساير مشمولين سهميه مذكور در
صورت كسب حد نصاب در اولويت بعدی قرار داشته و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت.
ه( ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 5 درصد ايثارگران، جهت استفاده از سهميه مختص خود، ميبايستي در زمان انتخاب شغل، مشاغلي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن مشاغل بيش از يك نفرباشد و همچنين جزو مشاغل مشخص شده مختص سهميه 25 درصد ايثارگران نباشد. بديهي است استفاده از سهميه ايثارگران 5 درصد صرفًا در مشاغلي اعمال ميگردد كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يك نفر باشد )در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت(. سهميه 5 درصد ايثارگران قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل،
سهميه 5 درصد ايثارگران محفوظ خواهد ماند
وبا توجه به هماهنگيهای به عمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران سهميه استخدامي مربوط به سهميه 25 درصد ايثارگران در دفترچه آزمون استخدامي مشخص گرديده و از سهميه داوطلبان آزاد جداگرديده است و داوطلبان مشمول اين سهميه، برای اعمال سهميه مذكور صرفًا ميبايست مشاغل مشخص شده برای سهميه 25 درصد ايثارگران را انتخاب نمايند. سهميه 25 درصد ايثارگران قابل تخصيص به سايرداوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، سهميه 25 درصد ايثارگران محفوظ خواهد ماند .( استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ايثارگران ) 25 درصد و 5 درصد( از طريق رقابت با ساير داوطلبان آزاد صورت ميپذيرد .

داوطلبان بومي:
نمره داوطلبان بومي استان با ضريب يك و دو دهم ) 2 / 1 ( و بومي شهرستان با ضريب يك و چهاردهم ) 4 / 1( نمره
مكتسبه در هر حيطه از آزمون و مصاحبه استخدامي و صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفي برای
مصاحبه محاسبه مي گردد.
تذکر 1 : استخدام برای شغل و محل های دادگستری استان ها كه محل خدمت آن ها در مركز استان قرار دارد،
برای تمامي داوطلبان همان استان و شهرستان های همان استان بومي استان محسوب گرديده و كليه داوطلبان بومي
اعم از بومي استان و شهرستان صرفاً از امتياز يك و دو دهم ) 2 / 1 ( برخوردار خواهند شد.
- در استانهای سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، هرمزگان صرفاً افراد بومي حق شركت در آزمون استخدامي
را دارند و افراد غير بومي در صورت پذيرفته شدن مراحل اداری و استخدامي نامبردگان متوقف مي گردد.
داوطلبان بومي به افرادی اطلاق ميشود كه دارای يكي از شرايط مندرج در بندهای ذيل باشند .
 شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وی با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا برای استخدام يكي باشد.
 داوطلب حداقل چهار) 4 ( سال از سنوات تحصيلي )ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه( را به صورت متوالي
يا متناوب در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طي نموده باشد.
 همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهای مسلح )اعم از شاغل و يا بازنشسته( كه شهرستان يا
استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان يكي باشد.
 داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد
تقاضا برای استخدام را داشته باشد. )پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل
احتساب است.(
- معلولين عادی به شرط دارا بودن سايرشرايط مندرج دراين دفترچه )عليالخصوص بند 4 شرایط عمومي
استخدام( از 3 % سهميه قانوني بهرهمند خواهند بود.
تذکر 1 : معلولين مشمول سهميه 3 درصد جهت استفاده از سهميه مختص خود، ميبايستي در زمان انتخاب
شغل، مشاغلي را انتخاب نمايند كه تعداد مورد نياز )ظرفيت( آن مشاغل بيش از يك نفر باشد. )در مشاغل با يك نفر
ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت(. بديهي است
انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه معلولين از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت. سهميه
3 درصد معلولين قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، سهميه سه درصد معلولين محفوظ
خواهد ماند .
4
تذکر 2 : معلولين محترم ميبايست توانايي انجام كاری كه استخدام ميشوند را داشته باشند و در صورت عدم
تاييد توانايي معلولين در مرحله مصاحبه استخدامي و معاينه پزشكي، از ساير مراحل استخدام محروم خواهند شد.
- افراديكه بطور پيوسته با شوراهای حل اختلاف همكاری داشتهاند به استناد قانون شورای حل اختلاف مصوب
10 / 08 / 94 مجلس شورای اسلامي به شرط اشتغال و دارابودن شرايط مندرج در آگهي متناسب با سابقه خدمت
حداكثر از 20 امتياز در آزمون عمومي برخوردار خواهند بود. )بابت هر يك سال سابقه خدمت، 2 امتياز(
- حافظان قرآن دارای درجات ) 1 تا 5( از ده درصد امتياز در امتحان عمومي و به همين ميزان، در امتحان تخصصي
يا مسابقه تخصصي يا مصاحبه تخصصي بهره مند خواهند شد.
تذکر: حافظين محترم صرفاً مجاز به شركت در رشته های شغلي كارشناس امور فرهنگي و كارشناس امور ديني
جهت استفاده از سهميه مقرر خواهند بود.
- تذکر: داوطلبان آزاد نباید رشته شغل هایي که مختص به بنیاد شهید و امور ایثارگران مي باشد را
انتخاب نمایند.
پ(مواد آزمون:
به هر يك از داوطلبان، يك دفترچه سوالات عمومي و يك دفترچه سوالات اختصاصي داده خواهد شد.
مواد آزمون عمومي به شرح زير ميباشد:
1 . فناوری اطلاعات )مهارتهای هفت گانه( ICDL
2 . زبان و ادبيات فارسي
3 . معارف اسلامي
4 . زبان انگليسي عمومي
5 . هوش و توانمنديهای عمومي
سوالات تخصصي متناسب با رشته شغلي داوطلبان )به شرح جدول آتي( مي باشد.
- اقليت های ديني مصرح در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف بوده و در اين صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سوالهای آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که مقطع تحصیلي، عنوان رشته تحصیلي و گرایش رشته تحصیلي آنها به مقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلي ذکرشده در جدول شرایط احراز مشاغل مطابقت داشته باشد.
- به منظور احراز مهارت های پايه و عمومي فناوری اطلاعات افراد واجد شرايط جهت استخدام در مشاغل تخصصي،
كارشناسي و بالاتر )موضوع تبصره 2 ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوری ( دواطلبان استخدام مؤظفند حداكثر
يك ماه پس از اعلام تأئيديه گزينش، مدارك مربوط به كسب مهارت های هفت گانه صادره از مراكز و مؤسسات تأئيد
صلاحيت شده توسط سازمان اداری استخدامي كشور را ارائه نمايند.

5-  زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت کارت ورود به جلسه
كارت شركت در آزمون از روزسه شنبه مورخ 07 / 09 / 1396 برای مشاهده و پرينت بر روی سايت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ 10 / 09 / 1396 در تهران و مراكز استانها برگزار خواهد شد و ملاك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي مي باشد كه در تقاضانامه درج خواهد نمود.ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالي از سوی داوطلبان نبوده
و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط دستگاه بررسي خواهد شد.
ث- مدارک مورد نیاز:
1 . تكميل تقاضانامه
2 . پرداخت هزينه ثبتنام به مبلغ 1.000.000 )يك ميليون( ريال بصورت الكترونيكي از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور
3 . فايل عكس اسكن شده: داوطلب ميبايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده وفايل آن را برای ثبتنام اينترنتي آماده نمايد.
1 - 3 - عكس 4* 3كه در سال جاری گرفته شده باشد )عكس تمام رخ(
2 - 3 - عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.
3 - 3 - اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400300 پيكسل و حداقل 300  200 باشد.
4 - 3 -تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
5 - 3 - حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.
6 - 3 - حاشيههای زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
7 - 3 - حتي الامكان عكس، رنگي و دارای زمينه سفيد باشد.
تبصره 1 - عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تبصره 2 - درصورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وی سلب ميگردد.
ذکر مهم: باتوجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون های قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً برای داوطلباني كه در كافي نت ثبتنام ميكنند رخ داده است، تاكيد ميگردد چنانچه ثبت نام خودرا توسط كافي نت ها انجام ميدهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبتنامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگری به جای عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 

SecImgSes