پرینت
بازدید: ١٧٩٠

تمدید زمان انتخاب واحد

بدینوسیله به آگاهی می رساند برای آن دسته از دانشجویانی که درسامانه جامع آموزشی دانشگاه موفق به انتخاب واحد نشده اند مهلت انتخاب واحد طبق جدول زیر تمدید می گردد.

 

SecImgSes