پرینت
بازدید: ١١٠۴

تمدید مهلت ثبت نام کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای بهمن 1395

دوره‌هاي كارداني فني و كارداني حرفه‌اي و پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه اي (ناپيوسته) رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه جامع علمي‌-‌‌كاربردي براي نيمسال دوم سال تحصيلي ‌96‌–‌1395، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقمند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه فوق مي‌رساند كه براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي متناسب با مدرك تحصيلي خود مي‌توانند با توجه به مندرجات دفترچه‌هاي راهنماي پذيرش در دوره‌هاي فوق (مندرج در پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org) در صورت داشتن شرايط به مراكز و واحدهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه جامع علمي‌–‌كاربردي مراجعه و با به همراه داشتن مدارك ذيل از تاريخ 95/12/24 لغايت 96/01/15 نسبت به ثبت نام خود مطابق ضوابط ذيل اقدام نمايند.

لف-پذيرش دوره‌هاي كارداني فني و كارداني حرفه‌اي

1-كليه متقاضيان مي‌بايست­ حداكثر تا تاريخ 1395/11/30 موفق به اخذ مدرك سه ساله نظام جديد (فني و حرفه اي ، كار دانش و نظري) و يا  ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه اي) شده باشند.
2-كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ  180000(يكصد و هشتاد هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3- هر داوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشته محلهاي مربوط را متناسب با مدرك ديپلم خود كه در جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت­ نام و شركت در پذیرش دوره فوق مشخص شده ­است انتخاب نمايد.
مدارك لازم براي ثبت‌نام:
- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
- تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.
- تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.
- اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
- اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه و يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
- اصل فرم تأييديه معدل جهت فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.
- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل)
- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد.
 
ب -پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌اي
1-كليه متقاضيان مي‌بايست­ حداكثر تا تاريخ 1395/11/30 موفق به اخذ مدرك كارداني (فوق ديپلم) شده باشند.
2-كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 230/000 (دويست و سي هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3- هر داوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشته محلهاي مربوط را متناسب با مدرك كارداني (فوق ديپلم) خود كه در جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت ­نام و شركت در پذيرش دوره فوق مشخص شده­ است انتخاب نمايد.
مدارك لازم براي ثبت‌نام:
- شش قطعه عكس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
- یک برگ تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.
- یک برگ تصوير كارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.
- اصل مدرک فوق دیپلم و یا کاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به انضمام يك برگ تصوير آن.
- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 5 و4 دفترچه راهنماي پذيرش مذكور مشخص نمايد (براي برادران).
تذكرات مهم:
1- هر داوطلب مي‌تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل از يك گروه آموزشي در يك مركز و يا واحد آموزشي باشد. بديهي است در صورت ثبت نام وارائه مشخصات خود در دوكدرشته و يا در دو مركز و يا واحد آموزشي، اطلاعات وي از بانك اطلاعاتي پذيرفته‌شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.
2- كليه متقاضيان«مرد» مي‌بايست درزمان ثبت‌نام و شركت دراين مرحله از پذيرش دانشجو،از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه ­تحصيل نداشته باشند.
3- پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط (در مراكز و واحد آموزشي كه به آن مراجعه نموده ­اند) تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي اين سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

 

SecImgSes