پرینت
بازدید: ١٣٣۶

اطلاعیه کارت ورد به جلسه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند پس از دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از سامانه سجاد از روز سه شنبه جهت تایید  به آقای رسولیان و حسینی مراجعه نمایید. درصورت عدم تاییدیه یا مهرمرکز روی کارت جلسه امتحانی از ورود دانشجویان به جلسه امتحانی ممانعت بعمل می آید.ضمنا ازآوردن  گوشی تلفن همراه جدا خودداری درصورت مشاهده درجلسه امتحانی صورتجلسه خواهد شد..

SecImgSes