پرینت
بازدید: ٩٣٣

بخش امانت

الف) معرفي

در اين واحد امر پذيرش اعضاءامانت کتب به اساتيد و دانشجويان و پژوهشگران داخل يا خارج از مرکز براساس آيين نامه داخلي کتابخانه صورت مي گيرد.مراجعان مي توانند پس از عضويت در کتابخانه کتاب را از کتابدار تحويل گرفته،سپس در محل مطالعه يا بصورت امانت مورد استفاده قرار دهند.کتابدار  اين بخش علاوه بر امور امانت و بازگشت کتاب به امور ديگري نيز مي پردازد از جمله :

1- امور مربوط به مديريت سيستم امانت.

2- مشارکت فعال در امر خريد کتاب و اولويت بندي خريد منابع.

3-امور مربوط به عضويت وتسويه حساب.

4-ارائه آموزشهاي حضوري به مراجعان جهت استفاده از سيستمهاي جستجو وپيدا کردن منابع.

5- امور مربوط به صحافي کتب و ارسال آنها براي صحافي و ترميم برخي کتب در بخش امانت.

6-مرتب سازي قفسه هاي کتاب.

مخزن کتابخانه باسيستم نيمه باز اداره مي شود دراين قسمت اطلاعات در 10 پايگاه به شرح ذيل سازماندهي شده است:

1-پايگاه اطلاعات کتب فارسي.

2- پايگاه اطلاعات کتب لاتين.

3- پايگاه اطلاعات نشريات فارسي.

4-پايگاه اطلاعات نشريات لاتين.

5-پايگاه اطلاعات پاياننامه هاي فارسي.

6- پايگاه اطلاعات پاياننامه هاي لاتين.

7- پايگاه اطلاعات سمعي وبصري فارسي.

8-پايگاه اطلاعات سمعي وبصري لاتين.

9- پايگاه اطلاعات نرم افزارهاي فارسي.

10-پايگاه اطلاعات نرم افزارهاي لاتين.

 

ب) عضويت

اساتيد وکليه دانشجويان مرکز امکان عضويت در کتابخانه را دارند و دانشجويان لازم است جهت عضويت باارائه تصوير کارت دانشجويي نسبت به تکميل فرم ثبت نام اقدام نمايند.

اعضاي هيات علمي 6 کتاب حداکثر با مهلت 30 روز و دانشجويان 2 کتاب حداکثر 10 روز امکان استفاده از کتب بخش امانت را دارند و دانشجويان ساير دنشگاهها معرفي از دانشگاه مربوطه امکان استفاده از يک کتاب را به مدت 10 روز را دارند.

SecImgSes