پرینت
بازدید: ١٨٠٩

ارکان بسیج

مسئولین حوزه بسیج دانشجویی:

1-مسئول واحد عملی

2-مسئول واحدفرهنگی

3-مسئول واحد بررسی وتحلیل

4-مسئول واحدآموزش

5-مسئول واحد جذب و سازماندهی

6-مسئول واحد تربیت بدنی

SecImgSes