پرینت
بازدید: ٩٢٠

بخش نشریات

کليه نشريات علمي و تخصصي پس از دريافت و ثبت در نرم افزار کتابخانه با توجه ترتيب موضوع الفباي عنوان برروي قفسه هاي نمايش نشريات در دسترس قرار مي گيرند.شماره هاي پيشين براساس  دوره انتشار به ترتيب در قفسه زير نشريه مربوطه در آرشيو جهت اتمام دوره يکساله جاي مي گيرد. روزنامه ها نيز بعد از آماده سازي جهت مطالعه به سالن مطالعه منتقل مي شود و مورخ هاي قبلي در مخزن نگهداري مي گردد اين بخش بصورت بسته اداره مي شود ومنابع اين بخش امانت داده نمي شود ولي امکان تکثير از آنها وجود دارد.  

SecImgSes