پرینت
بازدید: ١٠٣٠

بازدیدهای زیارتی و سیاحتی

بازدیدهای زیارتی و سیاحتی مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی
 
هزینه هر فرد تعداد دانشجویان تاریخ پایان تاریخ شروع محل بازدید موضوع ردیف
260000 ریال 25 نفر 1389/12/26 1389/12/19 مناطق جنگی جنوب اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی 1
289473 ریال 19 نفر 1389/12/26 1389/12/19 مناطق جنگی جنوب اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی 2

239130

ریال

 23 نفر 1390/12/26 1390/12/19 مناطق جنگی جنوب اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور 3

 

666666 ریال

 

30 نفر 91/12/26 1391/12/19 مناطق جنگی جنوب اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور 4
151515 ریال 33 نفر یک روز 91/2/27 جلفا برگزاری اردوی فرهنگی ،سیاحتی دانشجویان خواهر بسیجی 5

SecImgSes