پرینت
بازدید: ۶۶۴٠

امکانات مرکز

مركز آموزش علمي -كاربردي اداره کل دادگستری استان آذربايجان شرقي با امكانات آموزشي و پژوهشي مناسب و با ارايه شيوه هاي نوين آموزشي ،آموزش تربيت نيروهاي كاردان و متخصص موردنياز دستگاه قضايي را برعهده دارد.جهت برآورد اهداف مزبور اين مركز داراي امكانات زير مي باشد.

هيأت علمي

تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت و مدعو اين مركز 83 نفراست كه ميانگين نسبت دانشجويان به اعضاي هيات علمي درسال تحصيلي،  1به 12 مي رسد كه اين نسبت بهتر ازاستاندارهاي آموزشي است.

كتابخانه

كتابخانه مركز درفضایي به مساحت 70 مترمربع وباقرائت خانه به مساحت 54متر مربع دايراست كه در زمان حاضر 2300جلد كتاب به زبانهاي مختلف باعنوان و انواع نرم افزارهاي كامپيوتري دراين كتابخانه موجود مي باشد.

مركز رايانه

سايت اين مركز با دستگاه 35رايانه و 8چاپگر راه اندازي شده است و به شبكه جهاني اينترنت متصل می باشد.

 

 

رشته هاي تحصيلي مركز

مركز فعلاًداراي 2مقطع آموزشي با 11 رشته مقطع مي باشد که به شرح زير درمركز دایر است:

 

رديف رشته مقطع نوع پذيرش تعداد ورودي تعداد دانشجو دانش آموخته
1 خدمات قضايي كارداني پودماني 8 78 124
2 حقوق گرايش شوراي حل اختلاف كارداني پودماني 8 34 155
3 حقوق گرايش علوم ثبتي كارداني پودماني 7 125 116
4 ارشاد ومعاضدت قضايي كارداني پودماني 7 31 44
5 نگارش حقوقي كارداني ترمي 4 30 48
6 حقوق گرايش علوم ثبتي كارشناسي ترمي 5 219 57
7 خدمات قضايي کارداني ترمي 4 89 38
8 مدیریت حفاظت اطلاعات کارشناسی پودمانی 1 14 -
9 حقوق ثبتی گرایش علوم ثبتی کاردانی ترمی 1 54 -
10 حقوق گرایش علوم ثبتی کارشناسی پودمانی 2 143 -
11 ارشاد و معاضدت قضایی کاردانی ترمی 2 56 -
12 حقوق گرایش ارشاد درامورکیفری کارشناسی ترمی 2 69 -

 

 

فضاهاي مركز

به مساحت 472 مترمربع به تعداد 10كلاس فضاي آموزشي

 كتابخانه به مساحت 70متر مربع

فضاي كمك آموزشي

الف-نمازخانه به مساحت 24متر مربع

ب-بوفه

 

فضاي فرهنگي -رفاهي
فضاي اداري به مساحت 237مترمربع فضاي اداري
   

 

امكانات كمك آموزشي

1 دستگاه تلويزيون 1
10 دستگاه چاپگر 2
3 دستگاه دستگاه كپي 3
1دستگاه ضبط صوت 4
1دستگاه ويدئو پروژكتور 5
1دستگاه دوربین فیلمبرداری 6
1دستگاه دوربین عکاسی 7
45دستگاه رایانه 8
1دستگاه DVD 9

SecImgSes