پرینت
بازدید: ١١۵٩

همایش های فرهنگی و دانشجویی

همایش ها و نمایشگاههای فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

مبلغ گستره زمان محل برگزاری عنوان فعالیت ردیف
17.000.000 ریال دانشگاهی 1390/9/16 مجتمع فرهنگی وهنری 22بهمن تبریز

برگزاری مراسم روز دانشجو

1
300.000 ریال استانی 1389/11/22 تبریز شرکت پرشور دانشجویان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن همراه با قضات و کارکنان محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی 2
1000000 استانی 1390/8/13 تبریز شرکت کارکنان و دانشجویان در راهپیمایی روز 13آبان 3
25.000.000 دانشگاهی 1390/9/21 مجتمع فرهنگی وهنری 22بهمن تبریز برگزاری مراسم روز دانشجو 4
 1000000 ریال دانشگاهی   مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری برگزاری نمایشگاه کتاب 5
 28.571ریال استان 1391/11/22 تبریز شرکت کارکنان و دانشجویان در راهپیمائی 22 بهمن 6
 87.500 ریال دانشگاهی 1392/2/26 مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل دادگستری برگزاری همایش حماسه حضور تاریخ با محوریت بررسی نقش دانشجویان درتححقق شعار سال92 7
10.000ریال دانشگاهی 92/4/26 مرکزآموزش علمی - کاربردی اداره کل دادگستری برگزاری نمایشگاه کتابهای قرآنی  درتاریخ 8

SecImgSes