پرینت
بازدید: ٢۶٠٧

کاردانی

 

دوره هاي آموزشي ترمی مركز

1- نگارش حقوقي

 
تعداد دانشجوي مركز  30
تعداد دانش آموخته 48
 تعداد نوبت پذيرش 4

 

2- کاردانی حرفه ای حقوق- خدمات قضايي

 
تعداد دانشجوي مركز  89
تعداد دانش آموخته 38
 تعداد نوبت پذيرش 4

 

3-کاردانی حرفه ای حقوق- ارشاد و معاضدت قضایی

 
تعداد دانشجوي مركز  56
تعداد دانش آموخته -
 تعداد نوبت پذيرش 2

 

4- کاردانی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی

تعداد دانشجو مرکز 54
تعداد دانش آموخته -
تعداد نوبت پذیرش 1

SecImgSes