پرینت
بازدید: ١۴٧١

کاردانی

 

دوره هاي آموزشي کاردانی پودمانی  مركز

 

1- کاردانی حرفه ای  حقوق - شوراي حل اختلاف

 
تعداد دانشجوي مركز 34
تعداد دانش آموخته 155
تعداد نوبت پذيرش 8

2-  کاردانی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتي

تعداد دانشجوي مركز 125
تعداد دانش آموخته 116
تعداد نوبت پذيرش 7

 

3- کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد ومعاضدت

 
تعداد دانشجوي مركز 31
تعداد دانش آموخته 44
تعداد نوبت پذيرش 7

 

4- کاردانی حرفه ای حقوق -خدمات قضايي

 
تعداد دانشجوي مركز 78
تعداد دانش آموخته 124
تعداد نوبت پذيرش 8

SecImgSes