پرینت
بازدید: ١٣٨٩

کارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

هزینه هر فرد ساعت هر دوره تعداد شرکت کننده تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست کارگاه عنوان ردیف
46.153 ریال 3 ساعت 65نفر 1390/2/22 مرکز آموزش علمی-کاربردی کل دادگستری آقای بابک بابازاده

آشنایی با مقاله نویسی

1
90900 ریال 3 ساعت 22 نفر 1390/1/6 مرکز آموزش علمی-کاربردی کل دادگستری خانم آقاخانی کارگاه آموزش پیش از ازدواج 2
66666 ریال 3 ساعت 15 نفر 1391/1/2/7 مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری  خانم آقاخانی کارگاه آموزش پیش از ازدواج 3
12.500 ریال 8ساعت 40نفر 91/9/20 مرکزآموزش علمی - کاربردی اداره کل دادگستری توسط بسیجیان برگزاری کلاسهلی توجیهی صالحین حلقه های صالحین 4
   90.909 ریال 2 ساعت 22نفر 92/02/1 مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل دادگستری کاتبی پور برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با جرائم سایبری 5
90/909 ریال 2 ساعت 22نفر 92/02/08 مرکزآموزش علمی - کاربردی اداره کل دادگستری کاتبی پور برگزاری  کارگاه آموزشی آشنایی با جرائم سایبری نوبت دوم 6

25.000

ریال

2 ساعتن 100 نفر 92/2/17 مرکز آممزش علمی - کاربردی اداره کل دادگستری قسمت فرهنگی پخش سی دی آموزشی کتابهای روخوانی و تجوید قرآن کریم 7

 25.000

ریال

2 ساعت 100 نفر 92/2/17 مرکزآموزش علمی - کاربردی اداره کل دادگستری قسمت فرهنگی پخش و ارائه کتابچه آموزشی روخوانی و تجوید قرآن  8
100.000 ریال 2 ساعت 10 نفر 92/02/18 مرکزآموزش علمی - کاربردی اداره کل دادگستری نژاد زمانی برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار های حقوق و سایبری 9
136.054 ریال 5 ساعت 147 نفر 92/08/07 سالن کانون فرهنگی شهید یاغچیان  استاد محمدزاده آلمالو برگزاری کارگاه آشنایی با بخش اول و دوم کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 10

SecImgSes