پرینت
بازدید: ٢٨۴٢

کارشناسی ناپیوسته

 

دوره هاي آموزشي کارشناسی ترمی  مركز

1- کارشناسی حرفه ای - حقوق ثبتي

 
تعداد دانشجوي مركز 219
تعداد دانش آموخته 57
 تعداد نوبت پذيرش 5

 

2- کارشناسی حرفه ای  حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری

 
تعداد دانشجوي مركز  69
تعداد دانش آموخته -
 تعداد نوبت پذيرش 2

SecImgSes