مطلب ها
پرینت
بازدید: ۴۵١٧

منشور اخلاقی

صاحب نظران نظام اداري براين باورند هرسازماني زماني پويا ودر حال توسعه است كه علاوه بر وظايف تشكيلاتي،فلسفه و رسالت اجتماعي نيز داشته باشد و از طرف ديگر اداره امور آن تحت نظر مديريتي موثر و كارآمد باشد.مديريتي كه درآن اموري همچون برنامه ريزي،سازماندهي،تامين منابع انساني ومالي و.....هدايت،هماهنگي و تصميم گيري از مهمترين وظايف محسوب شده و تمامي اين وظايف جهت تحقق ماموريت و رسالت هر سازمان به گونه اي حرفه اي و تخصصي توسط متصديان و مسئولين مربوط و متناسب با جايگاههاي سازماني وشغلي به انجام خواهد رسيد.

گرچه مديريت كليد اصلي حركت در هرسازمان است،ليكن هر سازمان همانند موجودي با داشتن علائم حيات،تحرك و پويايي داراي ويژگي هايي است كه مي توان تمامي مولفه هاي جامعه انساني را در توسعه و بقاءآن جستجو كرد. از اينرو سازمان و مديريت لازمه جوامع پوياست،وپويايي جوامع در گرو انديشه وتفكري است كه هدايت اصلي تمامي عوامل و عناصر تشكيل دهنده سامانه هاي هرسازمان رابرعهده دارد.داشتن منشور اخلاقي بين عوامل موثر حركت هاي سازمان يافته به عنوان زير ساخت دانش سازماني و ايجاد خرد جمعي جهت متعالي ساختن انديشه و عمل مبتني برآن،بيش از پيش مهم و حياتي تلقي مي شود.

دانشگاهها و مراكز آموزشي به عنوان يك جامعه انساني با ويژگي هوشمندي كه فلسفه و رسالت آنها موجب پرورش تفكرات و ژرف نگري همكاران آن مي شود به گونه اي كه انديشه هاي همكاران،اساتيد و دانشجويان آنان را درچارچوپ انساني واجتماعي قرار دهد تا بتوانندرفتارشان را درهمان ساختار بروز دهند،نيازمند اعمال مديريتي بخردانه وهوشمند است چرا كه همه افراد جامعه قابل احترامند ونيازمندند كه خويشتن را ارزشمند ببينند واين ارزشمندي برپايه اي محكم استوار است وپابرجاترين وسالم ترين عزت نفس برپايه احترامي كه مستحق آنيم استوار است نه براساس شهرت يا آوازه ظاهري وتملق ها.

با استعانت از درگاه خداوند باريتعالي و به حرمت اين مكان مقدس باخود عهد مي بنديم همواره با ظاهري آراسته در نهايت نظم،ادب واحترام با برخوردي نيك وپسنديده با دانشجويان،همكاران و اساتيد محترم تعامل برقرار نموده و با كمال صداقت ورعايت انصاف،امور محوله را به انجام رسانيده و در راستاي اهداف متعالي مركز آموزش علمي -كاربردي اداره کل دادگستري استان آذربايجان شرقي و ايران مقيد به اجراي رسالت و پايبند اصول نشات گرفته از وجدان كاري و انضباط اجتماعي باشيم.

-حفظ نظم محل كار،اتاق و ميز تحرير. چون نظم و انضباط نشانگر ايمان و اعتقاد به خدمت صادقانه است.

-حضور به موقع در محل كار وكلاس و رعايت وقت شناسي در برخورد باهمكاران،دانشجويان و مراجعان.

-خوشرويي و متانت رفتار نسبت به همكاران،دانشجويان و مراجعان.

-انجام وظايف بصورت موثر وكارآمد همراه باسرعت و منطبق بر مقررات و قوانين.

-پرهيز از شايعه سازي،تهمت،غيبت،خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد را تضعيف نمايد.

-رعايت  وجدان شغلي و كاري.

-مديريت زمان.

-ارتقاء روحيه خلاقيت و نوآوري.

-تلاش درجهت حفظ اسرار و محرمانگي اطلاعات.

-مسئوليت پذيري.

-ايجاد فضاي صميميت و اعتماد متقابل.

-استفاده بهينه از فضاي فيزيكي و ايجاد فضاي رواني مناسب.

 -پروراندن تعلقات سازماني در خود و احترام به همكاران تا با همدلي درجهت كرامت و رضايت مراجعان گام برداريم.

-استفاده از پوشش مناسب باعرف و فرهنگ اسلامي جامعه.

-انجام فعاليت ها براساس روش سريع و صحيح و مستند ومشخص نه براساس سليقه شخصي.

-خودداري از مظاهر فساد اداري از جمله توصيه و سفارش.

-نهادينه كردن فرهنگ تكريم و ارتقاي روحيه پاسخگويي و ارائه اطلاعات به دانشجويان و مراجعان .

-ارزش آفريني و ارتقاي سطح رضايت مندي دانشجويان به عنوان سرمايه هاي گرانبها .

-استفاده صحيح از اختيارات در محدوده شرح وظايف محوله.

-درك صحيح اهداف مجموعه و تلاش به منظور  همسويي اهداف فردي به آن .

-اجتناب از بحث گفتگو غير حضوري و پافشاري اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق قانوني و استماع مشفقانه نظرات و د يدگاههاي مراجعان.

      همچنين ميدانيم و معتقديم

                                       دانشجو حق دارد انتظار داشته باشد

                                                                           و شما دانشجوي محترم

شمايي كه شايسته ارزشيد و گرانبهاترين سرمايه هاي اين مرز بوم،ترديدي نيست كه بايد مظهر اخلاق و معرفت باشيد و با رعايت ادب واحترام به قوانين و مقررات كه اين مركز آموزشي نيز مدعي ترويج آن مي باشد،پايبندي خود را به اصول و ارزشها نمايانتر سازيد زيرا شما

                                                                   وامدار فرهنگ اصيل ايران زمين هستيد.

SecImgSes