پرینت
بازدید: ٩٠۶

بخش معرفی سفارشات

 

اين بخش از دو قسمت سفارش منابع داخلي و خارجي تشکيل يافته است و مسئول تهيه منابع کتابخانه اي مانند کتاب،نشريه و ... است. روال به اين صورت است که ابتدا نيازهاي کتابخانه جمع آوري مي شود سپس درخواست ها براساس اولويت و در چارچوب اعتبارات طبقه بندي و خريداري مي شود.

عمده فعاليت هاي اين بخش عبارت است از:

1-تامين و فراهم آوردن منابع.

2-تهيه تجهيزات کتابخانه

3-تهيه وسفارش کتب فارسي ولاتين

4-تهيه وسفارش نشريات فارسي ولاتين.

5-تهيه وسفارش انواع منابع ديداري وشنيداري جهت تجهيز بخش ديداري وشنيداري.

6-دريافت کتب اهدايي ونيز اهداء کتاب و نشريه به مراکز ديگر.

SecImgSes