پرینت
بازدید: ١٠٧١

مسابقات قرآنی، مذهبی و فرهنگی

مسابقه قرآنی و مذهبی و فرهنگی مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

هزینه هر فرد تعداد دانشجویان تاریخ محل برگزاری
موضوع
ردیف
144444 ریال 45نفر 1390/3/3 مرکز آموزش علمی-کاربردی قوه قضائیه

برگزاری مسابقه کتبی قرآنی

1

83333 ریال

60نفر 1390/3/13 مرکز آموزش علمی-کاربردی قوه قضائیه برگزاری فرخوان مسابقه آشنایی با وصیت نامه الهی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره).و 2
2.000.000ریال 20نفر 1391/2/4 مرکز آموزش علمی-کاربردی قوه قضائیه برگزاری مسابقه فاطمیون گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا 3

SecImgSes