پرینت
بازدید: ١١٨٩

مسابقات ورزشی

مسابقات ورزشی مرکزآموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی 

رتبه اخذ شده تعداد دانشجویان تاریخ پایان تاریخ شروع موضوع
نام مسابقه
ردیف
مقام اول کشوری 2نفر 1389/12/3 1389/11/25 والیبال

مسابقات دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی قهرمانی کشور

1

-

2نفر 1389/12/3 1389/11/25 پینگ پونگ مسابقات دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی قهرمانی کشور 2
دریافت کاپ اخلاق 10نفر 1390/6/10 1390/5/10 فوتسال سری مسابقات جام رمضان شهرستان مرند 3
مقام دومی کشور 2نفر 1390/6/27 1390/6/21 والیبال دومین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی 4
مقام دومی کشور 2نفر 1390/6/27 1390/6/21 پینگ پونگ دومین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی 5
- 12 نفر 1391/12/10 1391/11/23 فوتسال شرکت دانشجویان در مسابقات فوتسال برادران دانشگاه جامع علمی - کاربردی 6
-   30نفر 1391/9/16 1391/9/16 کوهپیمائی کوه پیمایی سرایسری دانمشجویان دانشگاههای علمی - کاربردی 7
- 12 نفر 1391/11/5 1391/10/14 فوتسال شرکت انشجویان درمسابقات فوتسال بسیج دانشجویی دانشگاه علمی - کاربردی 8

SecImgSes