پرینت
بازدید: ١٠٩٨

نشریات

نشریات مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

شماره سال گستره زبان مجله مخاطبان موضوع صاحب امتیاز عنوان ردیف
1 1391 داخلی فارسی - اساتید و دانشجویان حقوق انجمن علمی عدل 1
2 1392 داخلی فارسی - اساتید و دانشجویان حقوق انجمن علمی عدل 2
                   
                   
                   
                   
                   

SecImgSes