پرینت
بازدید: ١١٧۵

رسالت و اهداف

رسالت واهداف

کتابخانه هاي دانشگاهي به عنوان بخش جدايي ناپذير هر نظام آموزشي و پژوهشي همواره در خدمت اين نظام قرار دارد و به همين دليل،هدفها و وظيفه هايي که بر آن تعيين مي شود، بايد با نيازهاي نظام آموزشي و پژوهشي سازمانها در مطابقت داشته باشد.در استاندارد شماره يک از مجموعه استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران که توسط کتابخانه و مرکز اسناد ملي جمهوري اسلامي ايران تدوين شده است و براساس اين استاندارد هدفهاي عمده وکلي کتابخانه و مرکز اطلاع رساني مرکز آموزش علمي-کاربردي اداره کل دادگستری استان آذربايجان شرقي را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:

1- پشتيباني از هدفها و برنامه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي مرکز از طريق تامين نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان، کارکنان و ساير کاربران.

2- بکارگيري شيوه هاي نوين کتابداري واطلاع رساني وفناوريهاي پيشرفته اطلاعاتي درجهت استفاده بهينه از نيروي انساني، منابع و امکانات بمنظور اشاعه سريعترين اطلاعات ، افزايش دسترسي به آن وعرضه فعالانه خدمات.

3-گرد آوري مجموعه غني از منابع اطلاعتي علمي-تخصصي و مرجع در حوزه هاي فعاليت مرکز و ارتقاء سطح کمي وکيفي آن در جهت پاسخگويي هر چه بيشتر به نيازهاي مراجعان.

SecImgSes