پرینت
بازدید: ۵٨٠۵

شناسنامه مركز

مركز آموزش علمي- كاربردي اداره کل دادگستری استان آذربايجان شرقي  نام مركز: 26032 :كدمركز
دادگستري استان آذربايجان شرقي دستگاه متقاضي: قوه قضائيه ارگان:
Educational  Center of Applied Science and Technology Judiciary of East- AzarBaijan نام مركز به لاتين:
استيجاري نوع مالكيت مركز دولتي نام مركز:
پنج سال سابقه فعاليت آموزشي 87 تاريخ شروع همكاري بادانشگاه 87 سال تاسيس
  1760 فضاي كالبدي(متر مربع) 960 مساحت عرصه (مترمربع)
تبريز شهرستان آذربايجان شرقي استان
شهرك شهید  ياغچيان-30متري نور-18متري عماد جنب مسجد قدس -پلاك2 آدرس
04113842021 فاكس

04113863117

04113863118

04113853880

تلفن
 5169677133 كدپستي 51577-33135 صندوق پستي


SecImgSes