پرینت
بازدید: ١٠۶٢

تخفیف شهریه

تخفیف شهریه دانشجویی مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

سال تحصیلی نیمسال مبلغ تخفیف تعداد نفر
نوع تخفیف
ردیف
89 وماقبل اول 17.684.310 66نفر

دانشجویان ممتاز

1
89 دوم 37.308.834 138 نفر دانشجویان ممتاز 2
90 اول 55.948.953 183 نفر دانشجویان ممتاز 3
89 اول 4500.000 16 نفر دانشجویان کم بضاعت 4
89 دوم 998.158 2 نفر دانشجویان بی بضاعت 5
90 اول 1.776.107 5 نفر دانشجویان کم بضاعت 6
90 اول 4.987.283 2 نفر دانشجویان بی بضاعت 7

SecImgSes