پرینت
بازدید: ٩١٠

بخش تامين منابع اطلاعاتي وسازماندهي آن

تامين منابع اطلاعاتي وسازماندهي آن

فرآيند مجموعه سازي شامل انتخاب،سفارش،تهيه،ثبت،مبادله و اهداي منابع در اين بخش انجام مي شود.مجموعه کتابها و نشريات حوزه علوم انساني، به ويژه حقوق در اولويت تهيه مي باشد کليه منابع دريافتي پس از ثبت و کنترل با مجموعه کتابخانه به بخش سازماندهي ارسال   مي گردد. اين بخش شامل فهرست نويسي و آماده سازي مي باشد.در اين بخش فرآيند فهرست نويسي کليه کتب فارسي ولاتين براساس قواعد فهرست نويسي به صورت متمرکز صورت مي گيرد.اين واحد جهت تسريع در امر فهرست نويسي مجهز به بانکهاي اطلاعاتي روز آمد است به علاوه بخش  فهرست نويسي جهت کاوش در پايگاههاي کتاب شناختي يا کتابخانه اي مرتبط با حوزه موضوعي منابع کتابخانه از شبکه اينترنت استفاده مي نمايد.کليه کتابها پس از فهرست نويسي جهت ورود اطلاعات در نرم افزار کتابخانه اي کتابدار آماده سازي و سپس به مخزن کتابخانه ارسال مي گردد.

SecImgSes