پرینت
بازدید: ١١٧٩

وام بیمه و سهمیه حج عمره

وام،بیمه و سهمیه حج عمره مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

تعداد دانشجویان تحت پوشش خدمات درمانی

تعداد دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث

 

تعداد دانشجویان بهره مند

از وام شهریه

تعداد دانشجویان بهره مند

از وام ازدواج

تعداد دانشجویان بهره مند

از وام ضروری

سال تحصیلی
نیمسال
ردیف
  - 4 نفر - - 88

اول

1
  428   - - 89 اول 2
  491   - - 89 دوم 3
  628   - - 90 اول 4
  802   - - 90 دوم 5
  920 3نفر - - 92 اول 6
               

SecImgSes